Triveni Herbal Formulation Pvt. Ltd.

Our Sleep and Ayurved

blog

à ¤†à ¤ªà ¤²à ¥€ à ¤à ¥‹à ¤ª à ¤†à ¤£à ¤¿ à ¤†à ¤¯à ¥à ¤°à ¥à ¤µà ¥‡à ¤¦  

        Ã ¤¦à ¥‡à ¤¶à ¤¾à ¤¤ à ¤¸à ¤§à ¥à ¤¯à ¤¾ “à ¤—à ¤°à ¥€à ¤¬ à ¤°à ¤¾à ¤¤à ¥à ¤°à ¥€ à ¤à ¥‹à ¤ªà ¤¤à ¥‹ à ¤†à ¤¹à ¥‡, à ¤¶à ¥à ¤°à ¥€à ¤®à ¤‚à ¤¤ à ¤œà ¤¾à ¤—à ¤¾ à ¤†à ¤¹à ¥‡”, à ¤‡à ¤®à ¤¾à ¤¨à ¤¦à ¤¾à ¤° à ¤à ¥‹à ¤ªà ¤²à ¤¾ à ¤†à ¤¹à ¥‡, à ¤¬à ¥‡à ¤ˆà ¤®à ¤¾à ¤¨à ¤¾à ¤‚à ¤šà ¥€ à ¤à ¥‹à ¤ª à ¤‰à ¤¡à ¤¾à ¤²à ¥€ à ¤†à ¤¹à ¥‡”, à ¤…à ¤¶à ¥à ¤¯à ¤¾ à ¤˜à ¥‹à ¤·à ¤£à ¤¾ à ¤à ¤•à ¤¾à ¤¯à ¤²à ¤¾ à ¤®à ¤¿à ¤³à ¤¤à ¤¾à ¤¯. à ¤®à ¥‹à ¤ à ¥à ¤¯à ¤¾ à ¤¨à ¥‹à ¤Ÿà ¤¾ à ¤¬à ¤‚à ¤¦ à ¤à ¤¾à ¤²à ¥à ¤¯à ¤¾à ¤¨à ¥‡ à ¤…à ¤¨à ¥‡à ¤•à ¤¾à ¤‚à ¤¨à ¤¾ à ¤…à ¤¨à ¤¿à ¤¦à ¥à ¤°à ¥‡à ¤šà ¤¾ à ¤¤à ¥à ¤°à ¤¾à ¤¸ à ¤¹à ¥‹à ¤¤à ¥‹à ¤¯.

    à ¤†à ¤¯à ¥à ¤°à ¥à ¤µà ¥‡à ¤¦à ¤¾à ¤¨à ¥‡ à ¤¨à ¤¿à ¤¦à ¥à ¤°à ¥‡à ¤²à ¤¾ à ¤†à ¤¹à ¤¾à ¤°, à ¤¨à ¤¿à ¤¦à ¥à ¤°à ¤¾ à ¤µ à ¤¬à ¥à ¤°à ¤®à ¥à ¤¹à ¤šà ¤°à ¥à ¤¯ à ¤¹à ¥à ¤¯à ¤¾ à ¤¤à ¥€à ¤¨ à ¤®à ¤¹à ¤¤à ¥à ¤µà ¤¾à ¤šà ¥à ¤¯à ¤¾ à ¤‰à ¤ªà ¤¸à ¥à ¤¤à ¤‚à ¤­à ¤¾à ¤¤ à ¤¸à ¤¹à ¤­à ¤¾à ¤—à ¥€ à ¤•à ¥‡à ¤²à ¥‡ à ¤†à ¤¹à ¥‡. à ¤¯à ¥‹à ¤—à ¥à ¤¯ à ¤ªà ¤¦à ¥à ¤§à ¤¤à ¥€à ¤¨à ¥‡ à ¤à ¥‹à ¤ª à ¤˜à ¥‡à ¤¤à ¤²à ¥à ¤¯à ¤¾à ¤¸ à ¤†à ¤°à ¥‹à ¤—à ¥à ¤¯ à ¤ªà ¥à ¤°à ¤¾à ¤ªà ¥à ¤¤à ¥€ à ¤¹à ¥‹à ¤¤à ¥‡. à ¤ªà ¤°à ¤‚à ¤¤à ¥ à ¤–à ¥‚à ¤ª à ¤à ¥‹à ¤ªà ¤²à ¥à ¤¯à ¤¾à ¤¨à ¥‡, à ¤¨ à ¤à ¥‹à ¤ªà ¤²à ¥à ¤¯à ¤¾à ¤¨à ¥‡, à ¤œà ¥‡à ¤µà ¤²à ¥à ¤¯à ¤¾à ¤µà ¤° à ¤²à ¤—à ¥‡à ¤š à ¤à ¥‹à ¤ªà ¤²à ¥à ¤¯à ¤¾à ¤¨à ¥‡, à ¤‰à ¤¨à ¥à ¤¹à ¤¾à ¤³à ¤¾ à ¤¸à ¥‹à ¤¡à ¥‚à ¤¨ à ¤‡à ¤¤à ¤° à ¤‹à ¤¤à ¥‚à ¤¤ à ¤¦à ¤¿à ¤µà ¤¸à ¤¾ à ¤à ¥‹à ¤ªà ¤²à ¥à ¤¯à ¤¾à ¤¨à ¥‡ à ¤†à ¤ªà ¤²à ¥‡ à ¤†à ¤°à ¥‹à ¤—à ¥à ¤¯ à ¤§à ¥‹à ¤•à ¥à ¤¯à ¤¾à ¤¤ à ¤¯à ¥‡à ¤µà ¥‚ à ¤¶à ¤•à ¤¤à ¥‡. à ¤œà ¥‡ à ¤¬à ¤¾à ¤², à ¤µà ¥ƒà ¤§à ¥à ¤¦ à ¤†à ¤¹à ¥‡à ¤¤, à ¤–à ¥‚à ¤ª à ¤¥à ¤•à ¤²à ¥‡à ¤²à ¥‡ à ¤†à ¤¹à ¥‡à ¤¤ à ¤µ à ¤œà ¥à ¤¯à ¤¾à ¤‚à ¤šà ¥‡ à ¤¶à ¤¾à ¤°à ¥€à ¤°à ¤¿à ¤• à ¤µ à ¤®à ¤¾à ¤¨à ¤¸à ¤¿à ¤• à ¤¬à ¤² à ¤•à ¤®à ¥€ à ¤à ¤¾à ¤²à ¥‡ à ¤†à ¤¹à ¥‡ à ¤…à ¤¶à ¥à ¤¯à ¤¾ à ¤µà ¥à ¤¯à ¤•à ¥à ¤¤à ¥€à ¤‚à ¤¨à ¤¾ à ¤¨à ¤¿à ¤¦à ¥à ¤°à ¥‡à ¤š à ¤¸à ¤—à ¤³à ¥‡ à ¤¨à ¤¿à ¤¯à ¤® à ¤²à ¤¾à ¤—à ¥‚ à ¤¹à ¥‹à ¤¤ à ¤¨à ¤¾à ¤¹à ¥€à ¤¤.  

       à ¤•à ¤¿à ¤¤à ¥€ à ¤µà ¥‡à ¤³ à ¤à ¥‹à ¤ªà ¤¾à ¤µà ¥‡? à ¤¹à ¤¾ à ¤ªà ¥à ¤°à ¤¶à ¥à ¤¨ à ¤¨à ¥‡à ¤¹à ¤®à ¥€à ¤š à ¤µà ¤¿à ¤šà ¤¾à ¤°à ¤²à ¥à ¤¯à ¤¾ à ¤œà ¤¾à ¤¤à ¥‹. à ¤¹à ¥à ¤¯à ¤¾à ¤šà ¥‡ à ¤‰à ¤¤à ¥à ¤¤à ¤° à ¤¸à ¤—à ¤³à ¥à ¤¯à ¤¾à ¤‚à ¤¸à ¤¾à ¤ à ¥€ à ¤à ¤•à ¤¸à ¤¾à ¤°à ¤–à ¥‡ à ¤¨à ¤¾à ¤¹à ¥€. à ¤²à ¤¹à ¤¾à ¤¨ à ¤®à ¥à ¤²à ¥‡, à ¤¤à ¤°à ¥à ¤£ à ¤µ à ¤µà ¥ƒà ¤§à ¥à ¤¦ à ¤¹à ¥à ¤¯à ¤¾à ¤‚à ¤šà ¥€ à ¤à ¥‹à ¤ª à ¤µà ¥‡à ¤—à ¤µà ¥‡à ¤—à ¤³à ¥à ¤¯à ¤¾ à ¤ªà ¥à ¤°à ¤®à ¤¾à ¤£à ¤¾à ¤¤ à ¤…à ¤¸à ¤¤à ¥‡. à ¤¶à ¤¾à ¤°à ¥€à ¤°à ¤¿à ¤• à ¤µ à ¤®à ¤¾à ¤¨à ¤¸à ¤¿à ¤•  à ¤ªà ¥à ¤°à ¤•à ¥ƒà ¤¤à ¥€à ¤¨à ¥à ¤¸à ¤¾à ¤° à ¤¸à ¥à ¤¦à ¥à ¤§à ¤¾ à ¤à ¥‹à ¤ªà ¥‡à ¤šà ¥‡ à ¤ªà ¥à ¤°à ¤®à ¤¾à ¤£ à ¤•à ¤®à ¥€ à ¤œà ¤¾à ¤¸à ¥à ¤¤ à ¤…à ¤¸à ¥‚ à ¤¶à ¤•à ¤¤à ¥‡. à ¤œà ¤¸à ¥‡ à ¤†à ¤ªà ¤²à ¥‡ à ¤ªà ¤‚à ¤¤à ¤ªà ¥à ¤°à ¤§à ¤¾à ¤¨ à ¤«à ¤•à ¥à ¤¤ à ¥ª à ¤¤à ¤¾à ¤¸ à ¤à ¥‹à ¤ªà ¤¤à ¤¾à ¤¤ à ¤µ à ¤¬à ¤¾à ¤•à ¥€ à ¤ªà ¥‚à ¤°à ¥à ¤£à ¤µà ¥‡à ¤³ à ¤•à ¤¾à ¤°à ¥à ¤¯à ¤°à ¤¤ à ¤…à ¤¸à ¤¤à ¤¾à ¤¤. à ¤•à ¤« à ¤ªà ¥à ¤°à ¤•à ¥ƒà ¤¤à ¥€à ¤šà ¥‡ à ¤²à ¥‹à ¤• à ¤œà ¤¾à ¤¸à ¥à ¤¤ à ¤à ¥‹à ¤ªà ¤¤à ¤¾à ¤¤ à ¤¤à ¤° à ¤µà ¤¾à ¤¤à ¤¾à ¤œ à ¤ªà ¥à ¤°à ¤•à ¥ƒà ¤¤à ¥€à ¤šà ¥‡ à ¤²à ¥‹à ¤• à ¤•à ¤®à ¥€ à ¤à ¥‹à ¤ªà ¤¤à ¤¾à ¤¤. à ¤…à ¤¸à ¥‡ à ¤…à ¤¨à ¥à ¤­à ¤µà ¤¾à ¤¸ à ¤¯à ¥‡à ¤¤à ¥‡.

   à ¤šà ¤¾à ¤‚à ¤—à ¤²à ¥€ à ¤à ¥‹à ¤ª à ¤¯à ¥‡à ¤£à ¥à ¤¯à ¤¾à ¤¸à ¤¾à ¤ à ¥€/ à ¤¨à ¤¿à ¤¦à ¥à ¤°à ¤¾à ¤¨à ¤¾à ¤¶ à ¤à ¤¾à ¤²à ¥‡à ¤²à ¥à ¤¯à ¤¾à ¤‚à ¤¨à ¥€ à ¤…à ¤­à ¥à ¤¯à ¤‚à ¤—( à ¤…à ¤‚à ¤—à ¤¾à ¤²à ¤¾ à ¤¤à ¥‡à ¤² à ¤²à ¤¾à ¤µà ¤£à ¥‡), à ¤ªà ¤¾à ¤¦à ¤¾à ¤­à ¥à ¤¯à ¤‚à ¤—(à ¤¤à ¤³à ¤ªà ¤¾à ¤¯à ¤¾à ¤²à ¤¾ à ¤¤à ¥‡à ¤² à ¤²à ¤¾à ¤µà ¤£à ¥‡) à ¤¦à ¤¾à ¤°à ¤¾à ¤°à ¥‹à ¤œ à ¤•à ¤°à ¤£à ¥‡, à ¤—à ¤¾à ¤ˆà ¤šà ¥‡ à ¤¦à ¥à ¤§ à ¤µ à ¤¤à ¥‚à ¤ª à ¤†à ¤¹à ¤¾à ¤°à ¤¾à ¤¤ à ¤˜à ¥‡à ¤£à ¥‡, à ¤šà ¤¾à ¤‚à ¤—à ¤²à ¥‡ à ¤¸à ¤‚à ¤—à ¥€à ¤¤ à ¤à ¤•à ¤£à ¥‡, à ¤à ¥‹à ¤ªà ¤¯à ¤šà ¥€ à ¤œà ¤¾à ¤—à ¤¾ à ¤¸à ¥à ¤µà ¤šà ¥à ¤›, à ¤¸à ¥à ¤µà ¤¾à ¤¸à ¤¿à ¤• à ¤ à ¥‡à ¤µà ¤£à ¥‡, à ¤à ¥‹à ¤ªà ¤£à ¥à ¤¯à ¤¾à ¤šà ¥€ à ¤¬à ¤¿à ¤›à ¤¾à ¤¨à ¤¾/à ¤—à ¤¾à ¤¦à ¤¿ à ¤®à ¥à ¤²à ¤¾à ¤¯à ¤® à ¤µ à ¤¸à ¥à ¤–à ¤•à ¤¾à ¤°à ¤• à ¤µà ¤¾à ¤ªà ¤°à ¤£à ¥‡ à ¤‰à ¤ªà ¤¯à ¥à ¤•à ¥à ¤¤ à ¤ à ¤°à ¤¤à ¥‡.

 

-Dr.Bhushan Manohar Deo

Ayurvedacharya, Yogacharya, Naditadnya

[email protected] 7972641552

www.triveniherbal.com  

www.jyotiayurved.com